Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať

Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Hľadanie vhodného orgánu

Pacient, ktorému má byť transplantovaný orgán, musí byť zaradený na listinu čakateľov Transplantačného centra, v ktorom má byť transplantácia vykonaná. Existuje niekoľko dôležitých faktorov vstupujúcich do rozhodovacieho procesu z hľadiska vhodnosti orgánu pre transplantáciu. Dôležitá je aj nájdenie vhodného príjemcu.  

Krvná skupina

V ideálnom prípade je snaha o zhodu krvnej skupiny darcu a príjemcu. V niektorých prípadoch je však možné aj využiť kompatibilitu krvných skupín v ABO systéme. To znamená, že darca s krvnou skupinou 0 je univerzálnym darcom, a príjemca so skupinou AB je univerzálnym príjemcom.

Rozmery tela

Telesné proporcie, určené nielen váhou a výškou pacienta, určujú prípadné technické obmedzenia operačného výkonu. Veľmi zjednodušene povedané: príliš veľkú pečeň nie je možné vložiť do tela malého príjemcu, a veľkému príjemcovi, nie je možné dať veľmi malú pečeň.

Funkčnosť ponúkaného orgánu
Vek darcov orgánov sa posúva do vyšších dekád. V súčasnosti je už čoraz zriedkavejšie mať k dispozícii ideálny orgán od mladého darcu bez pridružených ochorení s bezchybnou funkciou (takzvaný ideálny darca). Na funkčnosť orgánu určeného k transplantácii má vplyv mnoho faktorov. Vhodnosť konkrétneho orgánu pre daného príjemcu sa posudzuje v každej situácii prísne individuálne.