Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať

Transplantačné centrum
FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Pobyt v nemocnici

Po výbere vhodného – kompatibilného potenciálneho príjemcu z takzvaného čakacieho listu, je pacient telefonicky pozvaný členom transplantačného tímu na hospitalizáciu do príslušného zdravotníckeho zariadenia, kde je aj neodkladne transportovaný. Počas úvodnej fázy prípravy na samotnú operáciu sa v krátkom čase vykonáva séria krvných testov, rozhovorov, fyzikálnych, paraklinických (röntgen hrudníka, elektrokardiografické vyšetrenie, príprava krvných derivátov), či najnevyhnutnejších odborných vyšetrení. Po poučení príslušnými špecialistami sa podpisujú informované súhlasy súvisiace s anestézou (uspatím), či operačným výkonom. Vzhľadom ku krátkej životnosti orgánov je sled udalostí pomerne rýchly a hektický. V prípade uistenia sa, že štep je vhodný a niet kontraindikácie k transplantácii ani na strane darcu ani príjemcu, sa po prevoze na operačný sál následne zabezpečujú procedúry okolo samotnej transplantácie. Spočíva to najmä v intubácii s umelou ventiláciou pľúc cez kanylu zavedenú do dýchacích ciest, zabezpečovaní cievnych (tepnových či žilových) prístupov, derivácie moču cez katéter a operačného výkonu náhrady orgánu s ponechaním silikónových drénov v dutine brušnej na nevyhnutný čas pooperačne.

Po samotnom chirurgickom zákroku nasleduje liečba, na ktorej sa podieľa viacero špecialistov. Úspešná transplantácia pečene vyžaduje spoluprácu multidisciplinárneho tímu, ktorého základom sú anestéziológ, transplantačný chirurg, hepatológ, radiológ, zdravotné sestry, či inštrumentárky. Títo odborníci obvykle zabezpečujú starostlivosť nielen počas, ale už aj pred transplantáciou, a to najmä u pacientov, ktorí boli pred transplantáciou v ťažkom stave. Bezprostredne po transplantácii je pacient hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti či anestéziologickom oddelení. Často potrebuje pacient na určitú dobu umelú pľúcnu ventiláciu a vnútrožilovú výživu, pretože prvé dni nie je schopný prijímať potravu ani lieky ústami. Pomerne rýchlo sa však môže začať pohybovať, postupne nadobúda samostatnosť, a je preložený na bežné oddelenie. Doba pobytu na nemocničnom lôžku je daná predovšetkým závažnosťou základného ochorenia pred transplantáciou a prípadnými komplikáciami, s ktorými je potrebné pri zložitom zákroku počítať. V niektorých prípadoch sú potrebné operačné revízie či radiointervenčné výkony. Pobyt v nemocnici je nevyhnutný predovšetkým na vyhľadávanie skorých príznakov komplikácií a ich liečbu.

Po niekoľkých týždňoch je väčšina pacientov prepustená domov a ďalšia liečba prebieha ambulantne.